Ekspertyzy akustyczne

Ekspertyzy akustyczne

Przedsiębiorstwo Akustyczne „HAAL” specjalizuje się m.in. w wykonywaniu specjalistycznych ekspertyz akustycznych. Nasze dotychczasowe doświadczenia w wyciszaniu hałasów przemysłowych różnych branż potwierdzają fakt, że ekspertyzy akustyczne stanowią podstawę działań projektowych i wykonawczych konkretnych zabezpieczeń przeciwhałasowych.

Głównym celem ekspertyz akustycznych jest określenie możliwości wyciszenia i znalezienie technicznego sposobu skutecznego ograniczenia poziomu hałasu na stanowiskach pracy lub w środowisku zewnętrznym.

Ekspertyzy akustyczne dzielą się na stanowiskowe i środowiskowe.

Ekspertyzy akustyczne stanowiskowe

Dotyczą hałasów maszyn i urządzeń zlokalizowanych wewnątrz hal i pomieszczeń przemysłowych. Hałasy te wpływają na pracowników w sposób bezpośredni, jeśli ludzie przebywają w pobliżu źródła dźwięku lub w sposób pośredni, na skutek propagacji dźwięku odbitego od innych maszyn oraz od ścian i stropu hali. W celu określenia optymalnego rozwiązania wyciszającego stosujemy specjalistyczny program komputerowy własnego autorstwa, który na podstawie wcześniej wykonanych szczegółowych pomiarów akustycznych przedstawia symulacje rozkładu pola akustycznego na badanych stanowiskach pracy. Program uwzględnia różne parametry źródła hałasu, dobiera z bazy odpowiednie materiały dźwiękochłonno-izolacyjne oraz wykonuje analizy rozkładu pola akustycznego w pasmach oktawowych dźwięku. Wielokrotne stosowanie tego programu komputerowego, jako podstawy projektów akustycznych konkretnych wyciszeń, wykazało poprawność dokonywanych obliczeń.

Zakres akustycznych ekspertyz stanowiskowych obejmuje:

 • identyfikację źródeł hałasu (części maszyn), powodujących przekroczenia poziomów dopuszczalnych związanych z hałasem stanowiskowym;
 • wykonanie pomiarów akustycznych emisji i propagacji źródeł hałasu, celem określenia metod eliminacji hałasu;
 • określenie sposobu ograniczenia poziomu hałasu;
 • teoretyczne oszacowanie skuteczności zaproponowanych przedsięwzięć antyhałasowych w oparciu o kolorowe mapy hałasu, będące komputerową symulacją rozkładu pola akustycznego wokół maszyny PRZED i PO jej wyciszeniu;
 • komputerowe modelowanie i wizualizacja ewentualnych wariantów wyciszenia;
 • określenie kosztów oraz terminu realizacji ewentualnych wariantów wyciszenia.

Ekspertyzy akustyczne środowiskowe

Powiązane są z hałasami emitowanymi i propagowanymi do środowiska zewnętrznego przez maszyny i urządzenia zlokalizowane na ogół na zewnątrz hal przemysłowych. Takimi urządzeniami są m in.: wentylatory, wyrzutnie i czerpnie dachowe oraz ścienne, cyklony, zespoły pomp, rekuperatory, transportery. W tych ekspertyzach analizy akustyczne są przeprowadzone metodą symulacji komputerowych rozkładu poziomu dźwięku w środowisku w oparciu o Program HPZ‘2001 Windows; wersja: marzec 2012 + GRUNT na licencji nr 0_220 Zakładu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej, wystawionej dla Przedsiębiorstwa Akustycznego „HAAL”.

Podstawowymi zadaniami programu HPZ są:

 • obliczenie w wybranym punkcie obserwacji wartości poziomu dźwięku A, będącego wynikiem działania źródeł hałasu znajdujących się na terenie zakładu przemysłowego;
 • określenie, które ze źródeł i w jakim stopniu wpływa na wypadkowy poziom dźwięku A;
 • uzyskanie informacji o skuteczności ekranów (jeśli istnieją) w danym punkcie obserwacji.

Zakres akustycznych ekspertyz środowiskowych obejmuje:

 • wykonanie pomiarów akustycznych emisji i propagacji hałasu głównych źródeł hałasu oddziałujących na środowisko zewnętrzne; pomiary obejmują analizy oktawowe poziomu emisji hałasu w pobliżu źródeł oraz w funkcji odległości i kierunku propagacji do środowiska w stronę chronionej zabudowy mieszkaniowej;
 • określenie uciążliwości i zasięgu hałasu w kierunku strefy chronionej poprzez wykonanie odpowiednich symulacji komputerowych;
 • określenie metod i sposobów ograniczenia poziomu hałasu wraz z teoretycznym oszacowaniem skuteczności zaproponowanych przedsięwzięć antyhałasowych poprzez komputerowe modelowanie pola akustycznego wykonane dla poszczególnych źródeł hałasu; model ten opiera się o wyniki z pomiarów przed wyciszeniem, proponowane rozwiązania wyciszeniowe i założoną skuteczność wyciszenia; pozwoli to określić możliwe do osiągnięcia efekty akustyczne;
 • wizualizacje komputerowe rozkładu map hałasu PRZED i PO wyciszeniu;
 • określenie kosztów rzeczowych realizacji wyciszeń, etapów kolejnych przedsięwzięć oraz możliwych terminów realizacji prac.

Ekspertyzy akustyczne wykonujemy bezpłatne zawsze wtedy, gdy Zamawiający zleci nam rzeczowe wykonanie wyciszenia maszyn i urządzeń objętych ekspertyzą.

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą: